Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/739-0871

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Felhívom figyelmét, hogy Gyerekcipő-sziget nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. Azonban a Polgári Törvénykönyv minden, fogyasztói forgalomban (vagyis kereskedőtől természetes személy által) megvásárolt termékkel kapcsolatban (függetlenül annak vételárától, új vagy használt voltától) szavatossági kötelezettséget ír elő, új termékek esetén 2 éves időtartamra. Ennek értelmében tehát jótállási jegyet nem mellékelek a cipőkhöz, a szavatossági időszakban a jogérvényesítés legfontosabb eszköze, esetünkben a számla bemutatása. Tehát a csomagjában található számlát kérem őrizze meg! Akkor sincs probléma, ha esetleg elkeveredett a számla, alkalmas lehet bizonyítékként egy megrendelői visszaigazolás, vagy egy banki átutalási bizonylat, ha azon szerepel az eladó, a vásárlás dátuma, a vásárolt termék és annak ára.

 

A kellékszavatosság illetve a termékszavatosság egy termék hibája miatt érvényesíthető igény.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a gyártó által történt forgalomba hozatalakor érvényes minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságok.

A termékszavatosság jelentősége abban áll, hogy a fogyasztó a megvásárolt termék hibája esetén nem csupán azzal a személlyel szemben élhet szavatossági igénnyel, akitől a terméket vette, hanem közvetlenül a termék gyártójával szemben is érvényesítheti szavatossági igényét. Tehát a kellékszavatosságot az eladóval szemben, a termékszavatosságot a termék gyártójával szemben is érvényesítheti a fogyasztó. Ha egy termék hibája a Ptk.-ban meghatározott ún. termékkárt idéz elő, ebben az esetben a termékfelelősség iránti igényünket a gyártóval szemben tudjuk érvényesíteni.

Ha ezen időszakon belül a termék gyártási eredetű hibával romlik el 6 lehetőség közül választhat, ebben a sorrendben:

 1. kijavítás (ingyenesen)
 2. kicserélés (másik új, a régivel azonos terméket kap)
 3. árleszállítás (visszakapja a termék árának egy részét)
 4. elállás (visszakapja a pénzét, visszaszolgáltatom a terméket)
 5. maga kijavítja a hibát a kereskedő költségén
 6. mással kijavíttatja a hibát a kereskedő költségén.

Először a kijavítást és a kicserélést kell körbejárni. Az árleszállítás, az elállás, az otthoni kijavítás és kijavíttatás csak akkor jöhet szóba, ha a kereskedő nem vállalja, vagy nem tudja megfelelő időn belül elintézni, illetve „érdekmúlás” esetén. Azt ugyanakkor kiköti a jogszabály, hogy jelentéktelen hiba esetén az elállásra nincs lehetőség.

Fontos tudni, hogy a kellékszavatosság nem jelenti azt, hogy a vásárlástól számított 24 hónapon át, bármi baja lesz a terméknek, akkor a kereskedőnek kell intézkednie. A kellékszavatosság arra kötelezi a kereskedőt, hogy akkor próbáljon valami megoldást találni, ha kiderül a termékről: gyártási hibára vezethető vissza a hibája, és emiatt nem használható rendeltetésszerűen. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákért tehát nem tudok felelősséget vállalni.

A szavatosság a vásárlás pillanatában meglévő rejtett gyártási és anyaghibákra vonatkozik. Esetünkben a lábbeli kopása, elhasználódása, amortizálódása nem anyag illetve gyártási hiba. Nem számít gyártási hibának, ha a kiscipő nem kényelmes, nem jó a méret, nyom, szorít, dörzsöl stb., ez esetben cserére van lehetőség.

Érdemes tudni, hogy a következő esetek nem számítanak gyártói hibának:

 • Nem jó a méret (ez esetben csak csere lehetséges)
 • Diszkomfort (nyom, szorít, dörzsöl)
 • Nem megfelelő vagy hiányos ápolás/tisztítás  (vízben mosás vagy mosógépbe rakás, ill. vegyszeres vagy kémiai tisztítás!)
 • talp elkopása
 • tépőzár elkoszolódása, bolyhosodása, kopása
 • cipzár beakadása esetén a cipzár fogainak kiszakadása
 • használatból eredő ráncok a bőrön
 • bokasüllyedés következtében aszimmetrikusan kopó cipő
 • beázás (kivéve a vízhatlanként feltüntetett termékek esetében (GORE-TEX, Waterproof vagy gumicsizma))
 • sérülés vagy erőszakos külső behatás, rongálás, gondatlanság (vágás, metszés, szúrás, hőhatás, dörzshatás miatti sérülés, deformáció, letaposás, díszítő elemek külső mechanikai hatás miatt létrejött sérülése, cserélhető alkatrészek elvesztése)
 • nem rendeltetésszerű használat (sport tevékenység, motorozás, zokni nélkül viselés)
 • benti (óvodai/otthoni) játék során: pl. két láb közé ülés, szőnyegen kúszás/mászás közben az orr rész sérülhet, talpél elkophat
 • kinti játék során: pl. motorozás/biciklizés közbeni sérülés, elkopás, talpfelválás stb.

Mit ír a jogszabály pontosan?

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Tehát a szavatossági időszakban a kereskedőt 6 hónapig terheli a bizonyítási kötelezettség, a rákövetkező másfél évben már a fogyasztónak kell bizonyítania, amennyiben a felek között vita alakul ki a minőségi kifogás megalapozottságát illetően.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A szavatosság gyári hibára vonatkozik, ezért javítás vagy csere csak rendeltetésszerű használat során, külső behatás nélkül keletkező hibák esetén érvényesíthetők. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Ha a termék egésze (vagy egy része) kicserélésre került, a termék (vagy része tekintetében) a szavatossági időszak újra indul.

 

Szavatossági ügyintézés

Amennyiben a termék rendeltetésszerű használat során tönkrement, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint fogok eljárni, vagyis a vevő érdekeit kímélve cserélem vagy javíttatom a terméket, a javításra vagy cserére pedig 15 napon belül törekedni fogok. Csere esetén csak a meghibásodott termékkel azonos tulajdonságú termékre lehet cserélni (méret és jelleg azonosság!). Javítás/csere szándékot a hiba keletkezése után haladéktalanul jelezni szükséges! Attól számítva, hogy jelzi, javítást, cserét szeretne, 5 munkanapon belül minden esetben válaszolok .Ha a hiba azért nem javítható, mert túlhordta a cipőt, a javítás elutasításra kerülhet. 

 

Probléma esetén kérem, hogy emailban az info@gyerekcipo-sziget.hu címen tegye meg bejelentését, amelyet a lehető leggyorsabban igyekszem feldolgozni.

Telefonon munkaidőben: +36/30 739-0871